Dịch vụ Triển khai kế hoạch kinh doanh tích hợp (IBP)

Button to English site

Nền tảng để đạt được định hướng lợi nhuận từ Smart SCM (quản lý chuỗi cung ứng thông minh)

“Smart SCM” gần đây đang thu hút sự chú ý bằng cách cho phép các quyết định lập kế hoạch cung và cầu nhanh chóng, hiệu quả cao thông qua mô phỏng lợi nhuận, cho khả năng phản ứng linh hoạt với những thay đổi mạnh mẽ của môi trường kinh doanh. ABeam Consulting hỗ trợ triển khai tái thiết kế quy trình kinh doanh (BPR) và hệ thống CNTT để đạt được kế hoạch kinh doanh tích hợp (Smart SCM), đồng thời có các mẫu độc quyền cho Kế hoạch Kinh doanh Tích hợp SAP (SAP-IBP) dựa trên kinh nghiệm tư vấn dồi dào.

Việc cải cách cung và cầu không tập trung vào hoạt động có đạt đến giới hạn không?

Chúng ta thường nghe những điều sau đây về cải cách quản lý chuỗi cung cấp (SCM) trong bối cảnh môi trường kinh doanh thay đổi mạnh mẽ, chẳng hạn như chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh do biến đổi khí hậu hoặc tỷ giá hối đoái và sự phức tạp của chuỗi giá trị do toàn cầu hóa các địa điểm cung ứng.

Isn’t operationally focused demand and supply reform reaching its limit?

Cải cách quản lý chuỗi cung cấp SCM như một sự hợp tác giữa vận hành và quản lý

Như đã đề cập ở trên, rất khó để ứng phó với những thay đổi mạnh mẽ của môi trường kinh doanh với các mô hình quản lý chuỗi cung cấp SCM hiện tại dựa trên hiệu quả cao của từng cá nhân. Giờ đây, việc tập trung vào lợi nhuận của quản lý chuỗi cung cấp SCM, tích hợp các nỗ lực của bộ phận SCM với các nỗ lực của các bộ phận khác có liên quan đến kế hoạch kinh doanh trở nên quan trọng và với các hoạt động hiệu quả cao phù hợp với chiến lược quản lý.

Redesigning SCM reform as a collaboration between operation and management

IBP lập kế hoạch chuỗi cung ứng theo định hướng lợi nhuận (SCP)

Việc tạo ra nhiều kịch bản kinh doanh quản lý chuỗi cung cấp SCM thông qua sự xem xét từ quản lý và so sánh đo lường lợi nhuận cho từng kịch bản là rất quan trọng đối với một bộ phận SCM trong việc tích hợp các kế hoạch của mình. Theo cách này, việc quản lý và vận hành có thể được kết nối nhất quán và dự báo lợi nhuận có thể được trực quan hóa với độ chính xác cao. Ngoài ra, hiểu được dự báo lợi nhuận cho phép mỗi bộ phận tự điều chỉnh việc lập kế hoạch cung và cầu phù hợp với kế hoạch kinh doanh và kết quả là năng suất của quản lý chuỗi cung cấp SCM có thể được cải thiện. Việc lập kế hoạch năng suất cao và ra quyết định nhanh chóng nhằm phản ứng linh hoạt với sự thay đổi mạnh mẽ và tính không ổn định cao thể hiện mục tiêu của cải cách quản lý chuỗi cung cấp thông minh (Smart SCM) và kế hoạch kinh doanh tích hợp IBP hỗ trợ nó một cách mạnh mẽ.

IBP for profit-oriented supply chain planning (SCP)

Gói giải pháp IBP của ABeam

Để triển khai kế hoạch kinh doanh tích hợp IBP, ABeam áp dụng SAP-IBP do SAP cung cấp, áp dụng gói giải pháp tối ưu phản ánh sự phong phú về kinh nghiệm tư vấn cải cách lập kế hoạch cung và cầu của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cắt giảm chi phí và thời gian đầu tư ban đầu so với việc triển khai CNTT thông thường. Ngoài ra, ABeam hỗ trợ mạnh mẽ cải cách Smart SCM bao gồm các hoạt động SCM bằng cách kết hợp hệ thống IBP đã triển khai và hệ thống SCM doanh nghiệp  chạy trên ABeam Cloud®.

ABeam IBP Template

Giá trị do ABeam Consulting cung cấp

Việc sử dụng mẫu IBP chất lượng cao cho phép chúng tôi bắt đầu quy trình lập kế hoạch mới trong một khung thời gian ngắn hơn so với cách tiếp cận triển khai hệ thống thông thường. Ngoài ra, ABeam áp dụng kinh nghiệm tư vấn chuyển đổi kinh doanh phong phú của chúng tôi để đưa ban lãnh đạo và từng bộ phận tham gia vào quá trình cải tổ toàn công ty.

Value provided by ABeam Consulting

Chìa khóa thành công khi triển khai IBP

Key to Success in IBP implementation

PDF Download

Related page

page top