ABeam Consulting hợp tác chiến lược với Qualtrics

Button to English site

Công ty TNHH ABeam Consulting đã hợp tác chiến lược với Qualtrics. ABeam Consulting là công ty tư vấn đầu tiên của Nhật Bản tham gia vào Mạng lưới Đối tác Qualtrics (QPN), mạng lưới chỉ bao gồm các công ty có trình độ chuyên môn đặc biệt cao.

ABeam Consulting sẽ sử dụng Qualtrics CustomerXM ™, quản lý trải nghiệm khách hàng và Qualtrics EmployeeXM ™, quản lý trải nghiệm nhân viên, để hỗ trợ khách hàng trong việc tối đa hóa lòng trung thành của khách hàng và hiệu quả sử dụng nguồn lực nhân sự. Trong mối quan hệ hợp tác này, ABeam Consulting sẽ sử dụng đầy đủ kiến thức của mình trong việc hỗ trợ, thiết kế dịch vụ mới nhằm cải tiến kinh doanh bằng cách đo lường sự hài lòng của khách hàng, cũng như kiến thức về việc thực hiện các giải pháp nguồn nhân lực và nhân sự.

■Có thể tìm thấy thêm thông tin về Qualtrics bên dưới.
URL:https://www.qualtrics.com

 

 

page top